Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลัง/งบประมาณ

     เทศบาลตำบลกองดิน  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณในการบริหารและพัฒนา (ปีงบประมาณ  2552) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     ก. รายได้จัดเก็บเอง 
          หมวดภาษีอากร 1,466,678.43 บาท
          หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 366,794.50 บาท
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 367,837.83 บาท
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 141,529.07 บาท
          หมวดรายได้จากทุน - บาท
     ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          หมวดภาษีจัดสรร 16,330,392.71 บาท
     ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,114,437.89  บาท
     ง. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์ 1,729,840.00 บาท
          รวมรายได้ทั้งหมด 35,517,510.43 บาท


รายจ่ายตามหมวดรายจ่ายมีดังนี้
     1) รายจ่ายจริง
          งบกลาง 4,128,516.56 บาท
          งบบุคลากร 9,840,572.32 บาท
          งบดำเนินการ 10,806,699.89 บาท
          งบลงทุน 3,787,280.17 บาท
          งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 บาท
          งบเงินอุดหนุน 944,540.00 บาท
     2) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,729,840.00 บาท
     3) การจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  8,265,847.00 บาท
          รวมจ่ายทั้งสิ้น 39,528295.94 บาท

สถานะการเงิน
     1. เงินฝากธนาคาร 36,656,671.56 บาท
     2. เงินสะสม 25,149,848.50 บาท
     3. ทุนสำรองเงินสะสม 12,771,447.72 บาท
     4. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,682,316.00  บาท
     5. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผัน 1,500,000.00  บาท
     6. เงินกู้คงค้าง 5,517,797.94  บาท
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,278,081.72 บาท

งบเฉพาะการ  
     ประเภทกิจการประปา
          รายรับจริง 3,031,435.86 บาท
          รายจ่ายจริง 2,193,152.48 บาท
          กำไรสุทธิ 838,283.38 บาท
          เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  1,153,140.39 บาท

ตารางแสดงการบริหารรายรับ-รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลกองดิน
 ปี พ.ศ.
 รายการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
รายรับ ( บาท ) 38,680,811.27 37,891,741.61 35,517,510.43 32,249,468.26
รายจ่าย (บาท ) 21,632,505.64 25,571,560.30 31,252,448.94 29,584,628.10
ข้อมูล : วันที่ 7 มิถุนายน 2554
ที่มา : กองคลัง


รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลตำบลกองดิน
รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลตำบลกองดิน
รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลตำบลกองดิน
รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลตำบลกองดิน
รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลตำบลกองดิน
รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลตำบลกองดิน
รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลตำบลกองดิน
รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลตำบลกองดิน
รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลตำบลกองดิน
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของเทศบาลตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3/2555

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th