Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายการศึกษา
      1.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ก่อนปฐมวัยขึ้นไป ทั้งในและนอกระบบการศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      1.2 สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลาการทางด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพและคุณธรรมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
      1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้อย่างถูกต้อง  และเหมาะสม

2. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
      2.1 เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่และให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้โดยง่าย  รวมถึงการดูแลเรื่องการป้องกันและควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพ
      2.2 สนับสนุนการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
      2.3 เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัคร เป็นกำลังสำคัญให้ชุมชนในการปฏิบัติงาน
      2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
      2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เป็ยภัยคุกคามต่อสวัสดิภาพของเยาวชนและประชาชนชาวเทศบาลตำบลกองดิน

3. นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
      3.1 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมและเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งพุทธศาสนา
      3.2 สืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      3.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาและนันทนาการ
 
4. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
      4.1 สร้างความผูกพันและการเรียนรู้ พัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม โดยเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชนจนครบทุกช่วงวัย โดยให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุ่นและสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด
     4.2 สร้างหลักประกันและความมั่นคงให้เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาส โดยการสนับสนุนสิทธิเด็ก สตรี ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้พิการ และคนชรา ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมความรู้และอาชีพให้แก่เด็ก สตรีและผู้พิการ และคนชราให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามสมควร
     4.3 เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในรูปแบบของคลังสมอง เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาสังคม
     4.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ รวมทั้งจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     4.5 เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครต่างๆ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลสังคมให้มีความปลอดภัย ทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สินและสุขภาพ
     4.6 ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความสมานฉันท์ภายในท้องถิ่น

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     5.1 ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับหมู่บ้านชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อให้ครัวเรือนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน
     5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรทั้งด้านการรวมกลุ่มและการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยกลุ่มของตนเอง
     5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิต และการพัฒนาอย่างพอประมาณบนพื้นฐานของความมีเหตุผล
     5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ภายในชุมชน และเป็นการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่าชายเลน

6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกองดิน เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ น้ำประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง

7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     7.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
     7.2 ยุติการบุกรุกทำลายป่าชายเลน การลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรชีวภาพ
     7.3 เร่งรัดจัดหาวิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

8. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     8.1 ปรับปรุงการให้บริการประชาชน  เพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
     8.2 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรของเทศบาลตำบลกองดินทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาไปสู้องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร รวมทั้งวางมาตรการสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงานเพื่อให้เกิดขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจ ในการพัฒนาตนและพัฒนาผลงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคคลากร


เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th