Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กรและบทบาทอำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ

     การบริหารงานเทศบาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน คือ
     1. ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
     2. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ที่ปรึกษา และเลขานุการ
     ข้าราชการประจำของเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยแบ่งส่วนการบริหารออกเป็นส่วนการงานต่างๆ ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอำนวยการ
     1) งานการเจ้าหน้าที่
     2) งานธุรการ

     3) งานพัฒนาชุมชน
1.2 ฝ่ายปกครอง
     1) งานทะเบียนราษฎร
     2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     3) งานรักษาความสงบ
     4) งานธุรการ
     


2. กองวิชาการและแผนงาน
2.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
     1) งานธุรการ
     2) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     3) งานจัดทำงบประมาณ
     4) งานนิติการ
     5) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
     6) งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

3. กองคลัง
3.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
     1) งานธุรการ
     2) งานการเงินและบัญชี
     3) งานพัสดุและทรัพย์สิน
     4) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
     5) งานพัฒนารายได้
     6) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

4. กองช่าง
4.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
     1) งานธุรการ
     2) งานวิศวกรรม
     3) งานสถาปัตยกรรม
     4) งานผังเมือง
     5) งานสาธารณูปโภค
     6) งานสวนสาธารณะ
     7) งานจัดสถานที่และงานไฟฟ้า

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
     1) งานธุรการ
     2) งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
     3) งานรักษาความสะอาด
     4) งานบริการสาธารณสุข
     5) งานเผยแพร่และฝึกอบรม
     6) งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

6. กองการศึกษา
6.1 ฝ่ายแผนงานและโครงการ
     1) งานธุรการ
     2) งานแผนงานและโครงการ
     3) งานงบประมาณ
     4) งานส่งเสริมการศึกษา
     5) งานกีฬาและนันทนาการ
     6) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม


7. กองการประปา
7.1 ฝ่ายผลิต
     1) งานธุรการ
     2) งานผลิตน้ำประปา
     3) งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
     4) งานติดตั้ง
     5) งานบริการและซ่อมบำรุง
     6) งานการเงินและบัญชี
     7) งานเร่งรัดรายได้
     8) งานพัสดุและทรัพย์สิน

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
     1) งานตรวจสอบภายใน


บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกองดิน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกองดิน
  

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th