Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกองดิน
                 
เทศบาลตำบลกองดิน  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6  ด้าน  ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา
  1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ถนน  ทางระบายน้ำ  สะพาน  ทางเท้า
  2.  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
  3.  ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา  และขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปา
  4. ก่อสร้าง  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  5.  ปรับปรุง  พัฒนาแหล่งน้ำ  คูคลอง  และการระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  การกีฬา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประกอบด้วย 5  แนวทางพัฒนา
  1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชน
  2.  พัฒนาอาคาร  สถานที่  สื่อ  อุปกรณ์  การศึกษา
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุน  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
  5.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และฟื้นฟูประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย  3  แนวทางพัฒนา
  1.  การสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
  2.  ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3.  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   ประกอบด้วย  3  แนวทางพัฒนา
  1.  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  2.  ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้  “การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย  6  แนวทางพัฒนา
  1.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  2.  การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  3.  การสงเคราะห์สวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน
  4.  การส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพอนามัยของประชาชน
  5.  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้แก่ประชาชน
  6.  พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ประกอบด้วย  7  แนวทางการพัฒนา
  1.  การจัดทำแผนพัฒนาภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานต่าง  ๆ
  2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในภารกิจของเทศบาล
  4.  พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร
  5.  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน  
  6.  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
  7.  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย


เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th