Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“ประชาชนชาวกองดินมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สถานที่น่าท่องเที่ยว  มีการศึกษาชั้นนำ  จริยธรรมดีงาม”
ภารกิจหลักหรือพันธกิจ  (MISSION)


1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุน  การศึกษา  การกีฬา  อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น
4.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
5.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.  ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7.  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน  และจัดสวัสดิการทางด้านสังคมให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
8.  สร้างจิตสำนึก  อนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการขององค์กร  โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
10.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในท้องถิ่น

เป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (GOALS)
1.  การคมนาคมในเขตเทศบาล  มีความสะดวก  รวดเร็ว
2.  ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค  บริโภค  อย่างเพียงพอ
3.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.  เด็ก  และเยาวชน  ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
5.  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  และสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป
6.  ประชาชนมีสุขภาพ  และอนามัยที่แข็งแรง  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7.  สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น  เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยว
8.  ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง  มีงานทำ  มีรายได้  เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต
9.  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ห่างไกลจากยาเสพติด
10.  ประชาชน  มีจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น
12.  การบริหารท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  โดยประชาชนมีส่วนร่วม
13.  ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้


เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th