Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
                  การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลกองดิน ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก  ซึ่งถนนสายหลักในพื้นที่ ได้แก่ ถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ส่วนถนนเชื่อม ระหว่าง หมู่บ้านและซอย    ต่าง ๆ ส่วนมากจะเป็นถนนเทศบาลเอง โดยสรุปดังนี้
                 1.  ถนนลาดยางของกรมทางหลวง มีทั้งสิ้น  2  สาย ได้แก่
                             -  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3  ( สุขุมวิท )  ระยะทาง  5,260  เมตร
                             -  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3433  ( เขาวง )  ระยะทาง  500  เมตร
                 2.  ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทมี   3  สาย  ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้แก่
                             -  ถนนลาดยางสายชำสมอ  ระยะทาง  600  เมตร
                             -  ถนนลาดยาง เนินพูนศิลป์-โพธิ์ไทร  ระยะทาง  478  เมตร
                             -  ถนนลาดยาง ชากขุนวิเศษ-เกาะลอย  ระยะทาง  2,370  เมตร
                 3.  ถนนเทศบาลมีทั้งสิ้น   54   สาย  

ข้อมูล  :  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  2556

การไฟฟ้า
     ในปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าแรงต่ำครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  97  ของครัวเรือนทั้งหมด  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโดยการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาล  ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ  80  ของพื้นที่ทั้งหมด


การประปา
                  ปัจจุบันเทศบาลตำบลกองดิน  มีระบบประปาแบบมาตรฐานผิวดิน  จำนวน  2  แห่ง     
     1.  ข้อมูลของผู้ใช้น้ำประปา
                                      -  จำนวนผู้ใช้น้ำประปา            จำนวน  691  ครัวเรือน
                        2.  กำลังผลิต
                             2.1   โรงผลิตน้ำประปา            จำนวน   2  แห่ง
                             -โรงที่  1  สร้างเมื่อ  29  ธันวาคม  2541  งบประมาณ  1,601,200.-  บาท
                             -โรงที่  2  สร้างเมื่อ  6  พฤศจิกายน  2550 งบประมาณ.  2,847,000.-  บาท
                             2.2   กำลังการผลิต                
                                      (1)  โรงที่  1     ผลิตน้ำประปา   จำนวน  30  ลบ/ชม.
(2)  โรงที่  2    ผลิตน้ำประปา   จำนวน  50  ลบ/ชม
2.3  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการผลิตน้ำประปา  จำนวน  6  คน
                             -ลูกจ้างประจำ             จำนวน  1  คน
                             -พนักงานจ้างทั่วไป        จำนวน  5  คน
                        3.  แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา   จำนวน  2  แห่ง   คือ
                                      3.1  หุบเขาสุขไพรวัน
                                      3.2  สระน้ำสุขไพรวัน
 ข้อมูล  :  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2556

การสื่อสารและคมนาคม
                       ภายในเขตเทศบาลมีเครือข่ายการสื่อสาร ดังนี้
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                           13    แห่ง
ครัวเรือนที่มีวิทยุ – โทรทัศน์ประมาณ     1,000    หลังคาเรือน
เสียงตามสาย  ทั้งหมด  83  จุด  มีความครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกองดินประมาณ  95 %  ของพื้นที่ทั้งหมด  

การจราจร
                  สภาพการจราจรภายในเขตเทศบาล   มีถนนสุขุมวิทตัดผ่านตลอดแนวเขตเทศบาล  มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ซึ่งเป็นจุดล่อแหลมในการจราจร  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอยู่หลายจุด เช่น บริเวณทางโค้ง สี่แยกกองดิน,สามแยกชากขุนวิเศษ – เกาะลอย,  ทางแยกเข้าโรงเรียนวัดสุขไพรวัน         และเนินพูนสิน  ซึ่งในปัจจุบันได้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแล้วจำนวน 1 จุด บริเวณสี่แยกกองดิน  ไฟสัญญาณเตือน  จำนวน 3 จุด  บริเวณทางแยกบ้านเนินพูนสิน, ทางแยกทางเข้าวัดสุขไพรวันและยูเทรินหน้าบริษัท    สุขไพรวันศิลา  จำกัด  และมีสะพานลอยคนเดินข้าม  จำนวน  2  แห่ง

การใช้ที่ดิน
             ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้วยการทำการเกษตรเพาะปลูกโดยที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพส่วนมากจะเป็นของตนเอง

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th