Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

     การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เนื่องจากในด้านทิศใต้ของเทศบาลมีภูเขาหินจึงทำให้มีการประกอบการอุตสาหกรรมระเบิดและย่อยหิน  และมีการจ้างงานสร้างอาชีพขึ้นในพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 24.8 % ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด เช่น การทำสวนผลไม้ ทำไร่ ทำสวนยางพารา เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเหมาะแก่การเพาะปลูก และอาชีพที่รองลงมาจากการทำการเกษตร คือ อาชีพค้าขาย และอาชีพประมง

สรุปข้อมูล จปฐ.  ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล  ด้านการประกอบอาชีพ
 1. ทำไร่ จำนวน 3 คน
 2. ทำนา จำนวน  - คน
 3. ทำสวน จำนวน 149 คน
 4. เลี้ยงสัตว์ จำนวน - คน
 5. ประมง จำนวน 2 คน
 6. ค้าขาย จำนวน 139 คน
 7. ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 37 คน
 8. รับจ้าง จำนวน 792 คน
 9. ทำงานประจำรับราชการ จำนวน 16 คน
10. ทำงานประจำเอกชน/บริษัท/โรงงาน จำนวน 36 คน
11. ว่างงาน จำนวน  244 คน
12. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 412 คน
13. ประกอบอาชีพที่อื่น จำนวน 63 คน

การใช้ที่ดิน
     ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากที่ดินด้วยการทำการเกษตรเพาะปลูกโดยที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพส่วนมากจะเป็นของตนเอง

การเกษตรกรรม
     เป็นสาขาที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำไร่ ทำสวน พืชสำคัญ ได้แก่ ทุเรียน ยางพารา เงาะ ขนุน ฟักทอง มังคุด มันสำปะหลัง เป็นต้น

การอุตสาหกรรม
 เทศบาลตำบลกองดินมีประกอบการอุตสาหกรรมจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
     1. กิจการระเบิดหินและย่อยหิน จำนวน 2 แห่ง
     2. กิจการย่อยหิน จำนวน 1 แห่ง
     3. กิจการเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จำนวน 1 แห่ง

การพาณิชยกรรม/การบริการ
     ตารางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และบริการในเขตเทศบาล
ประเภท จำนวน
โรงงานขนาดเล็ก -
โรงงานขนาดกลาง 5
โรงงานขนาดใหญ่ -
บริษัท 6
ห้างหุ้นส่วน -
สถานีบริการน้ำมัน 4
ปั๊มลอย 1
ร้านค้าต่าง ๆ  72
ร้านอาหาร 7
ฟาร์มเลี้ยงไก่ 2
ฟาร์มเลี้ยงหมู -

การท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ได้แก่  
   1. สำนักสงฆ์เขาถ้ำระฆังทอง
   2. วัดกองดิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์    
   3. สะพานเดินเท้าชมป่าชายเลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เช่น ถ้ำเขาวง อนุสาวรีย์สุนทรภู่ น้ำตกเขาชะเมา แหลมแม่พิมพ์ อ่าวไข่ เป็นต้น


เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th