Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกองดิน มีประชากรทั้งสิ้น 4,897 คน เป็นชาย 2,453 คน หญิง 2,444 คน จำนวนครัวเรือน 1,489 ครัวเรือน ดังนี้


ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลตำบลกองดิน
ลำดับที่ หมูที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ร้อยละของครัวเรือนทั้งหมด ร้อยละของประชากรทั้งหมด
1 หมู่ที่ 1 บ้านสี่แยกกองดิน 477 1,304 32.03 26.63
2 หมู่ที่ 2 บ้านกองดิน 179 625 12.02 12.76
3 หมู่ที่ 3 บ้านสุขไพรวัน 383 1,523 25.72 31.1
4 หมู่ที่ 4,7 บ้านเนินพูนสิน 122 364 8.19 7.43
5 หมู่ที่ 6 บ้านชากขุนวิเศษ 123 443 8.26 9.05
6 หมู่ที่ 8 บ้านยายพริ้ง 204 590 13.70 12.05
7 หมู่ที่ 77 ทะเบียนบ้านกลาง 1 48 0.07 0.98
8 หมู่ที่ 78 ทะเบียนบ้านกลาง - -  - -
รวม 1,489 4,897 99 100


ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล
รายการ จำนวนประชากร
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
1.จำนวนประชากรในเขตเทศบาล 5,010 4,910 4,897
2. จำนวนประชากรเพศชาย 2,519 2,452 2,453
3. จำนวนประชากรเพศหญิง 2,491 2,458 2,444
4. จำนวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 3,826 3,619 3,769
5. มีอัตราการเพิ่มของประชาชน ร้อยละ/ปี -0.01 -2.04 -0.27
6. มีอัตราความหนาแน่นของประชากร 340 333 332
7. จำนวนครัวเรือน 1,447 1,473 1,489

ลักษณะชุมชนในท้องถิ่น
     ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ก้ำกึ่งกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยกันและกัน และมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือด วงศ์ตระกูล มีความสามารถในการรวมกลุ่มเพื่อประชุมหรือประชาคมหมู่บ้านได้สูง
     ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกองดิน มีทั้งสิ้น 6 ชุมชน
        1. ชุมชนบ้านสี่แยกกองดิน หมู่ที่ 1
        2. ชุมชนบ้านกองดิน หมู่ที่ 2
        3. ชุมชนบ้านสุขไพรวัน หมู่ที่ 3
        4. ชุมชนบ้านเนินพูนสิน หมู่ที่ 4,7
        5. ชุมชนบ้านชากขุนวิเศษ หมู่ที่ 6
        6. ชุมชนบ้านยายพริ้ง หมู่ที่ 8

สถาบันการศึกษา
     สถานศึกษาในเทศบาลตำบลกองดิน มีระดับประถมศึกษา 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกองดินและโรงเรียนวัดสุขไพรวัน มีทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตารางแสดงข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกองดิน
โรงเรียน ระดับ สังกัด ห้องเรียน(ห้อง) นักเรียน(คน) ครู/อาจารย์(คน)
โรงเรียนวัดกองดิน

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
ประถมศึกษา

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
7

26
63

851
อาจารย์ 7
ครูจ้างสอน 1
อาจารย์ 34
ครูจ้างสอน 1
รวม 33 914 อาจารย์ 41
ครูจ้างสอน 2

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2554

สถาบันศาสนา
     
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกองดิน จำนวน3 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง คือ
วัด
     1. วัดกองดิน
     2. วัดสุขไพรวัน
     3. วัดชากขุนวิเศษ  
สำนักสงฆ์
     - สำนักสงฆ์เขาถ้ำระฆังทอง

สถานที่ราชการ 
     สถานที่ราชการ มีสถานที่ราชการ 3 แห่ง คือ เทศบาลตำบลกองดิน สถานีอนามัยตำบลกองดิน และตู้ยามตำรวจกองดิน

ตลาดเอกชนในเขตเทศบาลตำบลกองดิน
     1.ตลาดนัดจารุวัฒน์(สระบัว)

     2.ตลาดนัดชุมชนบ้านสุขไพรวัน

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
     ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ภายในท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีนิยมตามเทศกาลและวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง เข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น


เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th