Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

     เทศบาลตำบลกองดินเป็นเทศบาลหนึ่งของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอแกลงประมาณ 18 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ของหมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 และ 8 ของตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ผ่าน เทศบาลตำบลกองดิน มีพื้นที่ประมาณ 9,200 ไร่ หรือประมาณ 14.75 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตการติดต่อ 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
เขต อบต.กองดิน
เขต อบต.พังราด
เขต เทศบาลตำบลนายายอาม
เขต อบต.กองดิน

แนวเขต
         ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองม่วงฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กรุงเทพฯ - ตราด ฟากเหนือ 500 เมตร
         ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดระยองกับจันทบุรี ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดระยองกับจันทบุรี ตรงจุดที่อยู่ริมคลองชากขุนวิเศษฝั่งใต้
         ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมคลองชากขุนวิเศษ ฝั่งใต้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน รพช.รย.11018 สุขไพรวัน-เกาะลอย ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ตัดริมคลองชากขุนวิเศษฝั่งใต้
         ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมคลองชากขุนวิเศษ ฝั่งตะวันตกไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเลียบริมคลองม่วง ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กรุงเทพฯ – ตราด บรรจบกันหลักเขตที่ 1

สภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ 
          สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาหิน มีคลองไหลผ่าน 5 สาย พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ยืนต้นเงาะ ทุเรียน  ยางพารา ส่วนทางทิศใต้มีพื้นที่เป็นภูเขาหิน เรียกว่า “เขาสุขไพรวัน”
          สภาพอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 28 ๐C สภาพอากาศตลอดปีไม่แตกต่างกันมากนัก
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
มิถุนายน - ตุลาคม
พฤศจิกายน - มกราคม


เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th