:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
น.ส.วรินทร์ดา วงศ์เขาอ่อน
หัวหน้าฝ่ายเเผนงานเเละงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวรัตนา วงศ์นาป่า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางขนิษฐา มาลีวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายก่อการ สร้อยระย้า
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์