:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนิติธร แสงประทีป
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางณีญา เกษราธิกุล
ลูกจ้างประจำ
นายสมรัก ดอกเดื่อ
ลูกจ้างประจำ
นางสาวสุรีย์พร สำนักวิชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ