:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
สำนักปลัดเทศบาล
นายสำเนียง บุญรัตน์
ปลัดเทศบาล
นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม
รองปลัดเทศบาล
จ่าเอกแสวง ตระการจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางเพชรลัดดา วงศ์กลิ่นกรุด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายนพกนก เพ็ชร์สุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางณิชชา ประวัติวงศ์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายนพดล วงศ์คงดี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางศันสนีย์ นวมทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางกรวัลล์ พูนสวัสดิ์พงศ์
ลูกจ้างประจำ
นางธนธรณ์ เชื้องวงทอง
ลูกจ้างประจำ
นางสาวนงนุช วงศ์เกิด
ลูกจ้างประจำ
นายสมภพ บุญใส่
ลูกจ้างประจำ
นายสมพงศ์ วิทยานุกรณ์
ลูกจ้างประจำ
นางสาวจิราภรณ์ วงศ์เกิดลาภ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวโสรยา แขวงแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายอุดมสุข สรรพกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป