:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
สำนักปลัดเทศบาล
นายสำเนียง บุญรัตน์
ปลัดเทศบาล
นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม
รองปลัดเทศบาล
นางเพชรลัดดา วงศ์กลิ่นกรุด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายนพดล วงศ์คงดี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางศันสนีย์ นวมทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางณิชชา ประวัติวงศ์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายสมภพ บุญใส่
ลูกจ้างประจำ
นายสมพงศ์ วิทยานุกรณ์
ลูกจ้างประจำ
นางกรวัลล์ พูนสวัสดิ์พงศ์
ลูกจ้างประจำ
นางธนธรณ์ เชื้องวงทอง
ลูกจ้างประจำ
นางสาวนงนุช วงศ์เกิด
ลูกจ้างประจำ
นางสาวจิราภรณ์ วงศ์เกิดลาภ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายอุดมสุข สรรพกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป