:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสำเนียง บุญรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลกองดิน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน
นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม
รองปลัดเทศบาลตำบลกองดิน
นางเพชรลัดดา วงศ์กลิ่นกรุด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวพิรญาณ์ ทรัพย์สะสม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง
น.ส.วรินทร์ดา วงศ์เขาอ่อน
หัวหน้าฝ่านแผนงานและงบประมาณ รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวดัชณีย์ เมตตา
สันทนาการปฎิบัติการ รก.ผอ.กองการศึกษา