:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
คณะผู้บริหาร
นายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว
นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน
โทร : 093-669-5695
นายดิเรก เร่งร้อน
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 081-292-3808
นายอภินันท์ ประเสริฐวิทย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 083-525-3808
นายวีระ พานทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 081-292-6898