:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
กองช่าง
นายชัชวาล สรานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุบิน ขนิษฐ์ทอง
นักวิชาการสวนสาธารณะ
นายอานัติ นิตยสกุล
ลูกจ้างประจำ
นางชุติมา ผิวขาว
ลูกจ้างประจำ
นางสาวอารีรัตน์ มิ่งมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเล็ก พุทธศรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า