:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
กองการศึกษา
นางสาวดัชณีย์ เมตตา
สันทนาการปฎิบัติการ รก.ผอ.กองการศึกษา
น.ส.ปุญชรัสมิ์ เซียสวัสดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางชุติมา ผิวขาว
ลูกจ้างประจำ
นางสาววารุณี บุญยิ่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
น.ส.สิริรัตน์ ไพรวัลย์สถาพร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
น.ส.สุทธิพร บรรจงกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป