:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102
กองคลัง
นางสาวพิรญาณ์ ทรัพย์สะสม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.นิภาภัทร สุวรรณโชติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
นางสาวอัมพวัน ทองเสริม
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นายประสาร ผ่อนให้
ลูกจ้างประจำ
นางสมจิต บุษบา
ลูกจ้างประจำ
นางสาวปัญญรัตน์ เคลือวัลย์
ลูกจ้างประจำ