:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ปีงบประมาณ 2565

1 ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการยกระดับคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
   การดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
3 รายงานผลโครงการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิทพาท สำหรับผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (สคชจ.ระยอง) 
   ประจำปีพ.ศ. 2565 ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
4 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) 
   ประจำปีงบประมาณ 2565
5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ''กิจกรรม จัดทำคู่มือประมวลผลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้อง
   ถิ่น'' และอบรมให้ความรู้ จริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
6 การสัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2565

 

 

 

ปีงบประมาณ 2566

1 มาตราการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะ
2 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
3 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน
5 มาตราการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
7 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "พอเพียง สุจริต โปร่งใส"
8 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและควาตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ อปท.
9 นโยบายไม่รับของขวัญ
10 มาตรการจัดการในกรณีตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล

11 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

ปีงบประมาณ 2567

1 ประกาศมาตรการต่างๆ