Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกองดิน ประจำปีการศึกษา... (05 มี.ค. 2561)  
การรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง (08 ธ.ค. 2560)  
การป้องกันและระงับอัคคีภัยแลพไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง (07 ธ.ค. 2560)  
การแก้ไขและเพิมเติมหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบา... (22 พ.ย. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางตัววี คสล. ซอยฟอล์ค... (10 พ.ย. 2560)
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมใบอนุญ... (09 พ.ย. 2560)
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.256... (07 พ.ย. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการการเปลี่ยนท่อเมนประปาฯ จากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกอง... (20 ต.ค. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางตัววี คสล. ซอยทองหล... (16 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (10 ต.ค. 2560)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด... (28 ก.ย. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างราวกันตกลำรางซอยไร่อ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลก... (11 ก.ย. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสุขไพรวัน - เขาถ้ำ (หน้าทา... (11 ก.ย. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเกาะลอย - ชากขุนวิเศษ (ฝ... (11 ก.ย. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาขยะ หมู่ที่ 6 ตำบลกองดิน (31 ส.ค. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปา สายบ้านนางทอง หอมเกษร หมู่ที่ 2 ตำบ... (31 ส.ค. 2560)
ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ (15 ส.ค. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำดิ... (04 ส.ค. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชากขุนวิ... (02 ส.ค. 2560)
กำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนางอัมพร กะหมายสม ห... (28 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก !! (08 มี.ค. 2560)  

เอกสารประชาสัมพันธ์ กิจกร... (23 มิ.ย. 2559)  

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พร... (30 เม.ย. 2558)  

โครงการประเพณีสงกรานต์ ปร... (30 เม.ย. 2558)

กิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยา... (30 เม.ย. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ป... (30 เม.ย. 2558)

กิจกรรมการฝึกซ้อมเเผนการป... (20 มิ.ย. 2556)

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์... (18 มิ.ย. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำช... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการเทศกาลผลไม้ของดีอำ... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละล... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการออกตรวจพื้นที่เพื่... (05 มิ.ย. 2556)

โครงการเยาวชนรู้เท่าทันอั... (03 มิ.ย. 2556)

โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์... (14 มี.ค. 2556)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเเละท... (04 มี.ค. 2556)

กิจกรรมโครงการป้องกันเเละ... (04 มี.ค. 2556)

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศ... (01 มี.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรกเตอร์ (10 พ.ย. 2560)  
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลกองดิน ประจำปี 2560 (10 พ.ย. 2560)  
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (20 ก.ย. 2560)  
ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาขยะ หมู่ที่ 6 ตำบลกองดิน (04 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากเดิมท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ... (12 ก.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสุขไพรวัน - เขาถ้ำ (หน้าทางเข้าสำนัก... (05 ก.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเกาะลอย - ชากขุนวิเศษ(ฝั่งขวาต่อจา... (29 มิ.ย. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางตัววี คสล. ซอยทองหล่อ หมู่ที่ ... (28 มิ.ย. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางตัววี คสล.ซิยฟอล์คแลนด์(ฝั่งขวา... (09 มิ.ย. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชากขุนวิเศษ (ช่วง ก... (02 มิ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. ซอยฟอล์คแลนด์ ... (25 พ.ค. 2560)
ประมูลราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รตยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจ... (15 พ.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ หมู่ที่ 6 ตำบลกองดิน (09 พ.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางตัววี คสล. ซอยฟอล์คแลนด์ (ฝั่ง... (08 พ.ค. 2560)
ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เ... (02 พ.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนางอัมพร กะหมายสม หมู่ที่ 1 ต... (02 พ.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู(ต่อจากของเดิท) สายชากขุ... (02 พ.ค. 2560)
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกองดิน ประจำปี 2559 (15 พ.ย. 2559)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าเรือประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน (10 ต.ค. 2559)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. เเละขยายผิวจรา... (15 ก.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
tessabankongdin@gmail.com
Powered By tessabankongdin.go.th