Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับภูมิทัศน์รักสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (10 ส.ค. 2563)  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกองดิน (14 ก.ค. 2563)  
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลกองดิน (02 ก.ค. 2563)  
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปีงบประมาณ 2563 (01 ก.ค. 2563)
การรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง (01 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (25 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (25 มิ.ย. 2563)
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (01 มิ.ย. 2563)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัค... (07 พ.ค. 2563)
ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน (05 พ.ค. 2563)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารก... (17 เม.ย. 2563)
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 201... (17 เม.ย. 2563)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของ... (15 เม.ย. 2563)
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลกองดิน ปร... (08 เม.ย. 2563)
มาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี 2563 (03 เม.ย. 2563)
กำหนดหลักเกณฑ์กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของ... (24 มี.ค. 2563)
แจ้งข่าวปิดตลาดชั่วคราว (24 มี.ค. 2563)
งดจัดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (23 มี.ค. 2563)
การกำหนดวันตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว... (17 มี.ค. 2563)
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกองดิน ประจำปีการศึก... (09 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก !! (08 มี.ค. 2560)  

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พร... (30 เม.ย. 2558)  

โครงการประเพณีสงกรานต์ ปร... (30 เม.ย. 2558)  

กิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยา... (30 เม.ย. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ป... (30 เม.ย. 2558)

กิจกรรมการฝึกซ้อมเเผนการป... (20 มิ.ย. 2556)

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์... (18 มิ.ย. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำช... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการเทศกาลผลไม้ของดีอำ... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละล... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการออกตรวจพื้นที่เพื่... (05 มิ.ย. 2556)

โครงการเยาวชนรู้เท่าทันอั... (03 มิ.ย. 2556)

โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์... (14 มี.ค. 2556)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเเละท... (04 มี.ค. 2556)

กิจกรรมโครงการป้องกันเเละ... (04 มี.ค. 2556)

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศ... (01 มี.ค. 2556)

โครงการวันเด็กเเห่งชาติ ป... (21 ม.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระ... (14 ส.ค. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและรางว... (24 ก.ค. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยครัวริมคลอง ... (23 ก.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและรางวี... (22 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยครัวริมคลอง ห... (22 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (10 ก.ค. 2563)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนท... (26 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรี... (26 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดิน ประ... (23 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดิน ประช... (22 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพ... (18 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที... (10 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่... (10 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาวง (ต่อจากขอ... (09 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรี... (08 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาวง (ต่อจากของ... (08 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเขาวง (ต่อจากขอ... (29 พ.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที... (15 พ.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดิน ประ... (15 พ.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยท่าอิฐ หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน ด้ว... (15 พ.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th